MYK Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları Güncellendi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve MYK Yönetim Kurulunun 09.12.2015 tarihli ve 2015/63 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Denetim Usul ve Esasları” uygulama sonucu ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi, güncel gelişmeler ve denetimlerde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla “Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları” olarak güncellenmiştir.


Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları MYK Yönetim Kurulunun 28/02/2018 tarihli ve 2018/63 sayılı kararı ile (karar tarihi itibariyle) yürürlüğe konulmuştur.

MYK Yönetim Kurulunun 28/02/2018 tarihli ve 2018/34 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
BELGELENDİRME KURULUŞLARINA YÖNELİK
DENETİM USUL VE ESASLARI
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu usul ve esasların amacı 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu
Kanununun 13/B maddesi kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar
ile yetki başvurusunda bulunan belgelendirme kuruluşlarının denetim, inceleme, izleme ve
değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 5544 sayılı Kanunun 13/B maddesi ile 15/10/2015 tarihli ve 29503
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve
Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar’da geçen;
a) Akredite Kuruluş: Türk Akreditasyon Kurumu ve Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma
anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca akredite edilen personel belgelendirme kurum ve
kuruluşlarını,
b) Denetçi: Bu usul ve esaslar kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen denetim
programına göre denetim yapan ve değerlendirmeleri raporlayan baş denetçi ve denetçiyi,
c) Denetim: Personel belgelendirme kuruluşlarının, varsa şubelerinin ve/veya hizmet alımı yaptığı
kurum/kuruluşların yapısının, faaliyetlerinin, yönetim sisteminin, kayıtlarının, kaynaklarının, sınav ve
belgelendirme uygulamalarının Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı ve düzenlemeleri ile ulusal
yeterliliklere uygunluğunun tespiti ve raporlanması amacıyla, belirlenmiş bir program kapsamında
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilmiş bir ekip tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri,
ç) Denetim Ekibi: Denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ilgili denetim için görevlendirilmiş denetçi,
yardımcı denetçi, teknik uzman, gözlemci ve Mesleki Yeterlilik Kurumu personelinden oluşan grubu,
d) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu (MYK),
e) Baş Denetçi: Denetim ekibinde yer alan denetçi unvanına sahip kişiler arasından denetim ekibi başkanı
olarak görevlendirilen kişiyi,
f) Teknik Uzman: Denetim ekibinde yer alarak, uzmanlık alanıyla ilgili teknik inceleme ve değerlendirme
yapan, raporlayan, görüş ve değerlendirmelerini denetçiyle paylaşan kişiyi,
g) Yardımcı Denetçi: Denetçiye bağlı olarak denetimlerde görev alan Kurum personelini,
ğ) Gözlemci: Denetim süreçlerine ilişkin uygulamalı öğrenme sağlamak ve bilgisini artırma üzere MYK
Geçici Süreli Çalıştırılacak Kişi Havuzundan veya Kurum personelinden görevlendirilenleri,
h) Temsili Sınav: Tüm sınav süreçleri işletilerek ve istisna durumlarda Kurum tarafından sınav kapsamı
daraltılarak gerçekleştirilen ve sonucunda MYK mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmeyen örnek sınav
uygulamalarını,
ı) Uygunsuzluk: Denetlenen kuruluşun yapısında, yönetim sisteminde, belge ve kayıtlarında,
uygulamalarında, kaynaklarında ve faaliyetlerinde Kurum mevzuatı ve düzenlemeleri ile ulusal
yeterliliklere ve ISO17024’e aykırılıklar içeren bulguları,
i) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği
ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; Mesleki
Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme
faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşları,
MYK Yönetim Kurulunun 28/02/2018 tarihli ve 2018/34 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
h) Yönetmelik: 15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme Ve Belgelendirme Yönetmeliği’ni
ifade eder.
Görev, yetki ve sorumluluk
MADDE 4 – (1) Denetim programlarının hazırlanması, yetkilendirilmiş ve yetkilendirilmek isteyen
belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirme, kapsam genişletme, gözetim, takip ve programsız
denetimlerinin yapılması, raporlanması ve izlenmesi görev, yetki ve sorumluluğu Denetim Dairesi
Başkanlığına aittir.
Denetim türleri
MADDE 5 – (1) Denetim türleri programlı ve programsız denetimlerden oluşur. Programlı denetimler
yetkilendirme, gözetim, kapsam genişletme ve takip denetimleri şeklinde gerçekleştirilir.
Yetkilendirme denetimi
MADDE 6 – (1) Yetkilendirme denetimi, başvuruları uygun bulunan akredite kuruluşların yetkilendirme
taleplerinin değerlendirilmesi için bu Usul ve Esasların 14 üncü Maddesinde belirtilen içeriğe göre
denetim ekibince yerinde/sahada yapılır.
(2) Yetkilendirme denetimi kuruluşun akreditasyon kuralları ve yeterliliklere uygun bir şekilde sınav
yapma kabiliyetini ve kapasitesini ortaya koyabilecek bir örneklem üzerinden temsili sınavlar izlenerek
yapılır.
Gözetim denetimi
MADDE 7 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında yetkilendirildikleri tarihi esas alınarak 12 ay
sonra gözetim denetimi yapılır. Gözetimdenetimleri yılda bir kez gerçekleştirilir.
(2) Ancak, kuruluşa yönelik şikâyetler alınması, programsız denetimlerde üst üste uygunsuzluklar tespit
edilmesi gibi durumlarda bir yıllık süre dolmadan Kurum tarafından belirlenecek tarihlerde gözetim
denetimi yapılabilir.
(3) Gözetimdenetiminde, kuruluş tarafından tutulan kayıtlar ve kanıtlar incelenir ayrıca daha önce sınav
uygulaması gözlemlenmemiş ulusal yeterliliklerde yapılacak gerçek ya da temsili sınavlar da denetim
programına alınabilir.
(4) Ulusal yeterliliklerde yapılan güncellemeler sonucunda ihtiyaç duyulması halinde kuruluşta kapsam
güncellemesine ilişkin gözetim denetimi gerçekleştirilebilir. Denetimin güncellenen ulusal yeterliliklerin
değişen kısımları ile sınırlı olması esastır.
Kapsam genişletme denetimi
MADDE 8 – (1) Kapsam genişletme başvuruları uygun bulunan yetkilendirilmiş belgelendirme
kuruluşlarının taleplerinin sonuçlandırılması için kapsam genişletme denetimi gerçekleştirilir.
(2) Kapsam genişletme denetimi kuruluşun akreditasyon kuralları ve yeterliliklere uygun bir şekilde sınav
yapma kabiliyeti ve kapasitesini ortaya koyabilecek bir örneklem üzerinden temsili sınavlar izlenerek
yapılır.
MYK Yönetim Kurulunun 28/02/2018 tarihli ve 2018/34 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
(3) Kapsam genişletme denetimlerinin kapsama ilave edilen ulusal yeterlilikler üzerinde
gerçekleştirilmesi esastır. Kapsama eklenen ulusal yeterliliklerle ilişkili ve güncellenmiş olan kalite
yönetim sisteminde yer alan süreçler de denetim programına dâhil edilir.
(4) Gözetim süresinin elvermesi ve mutabık kalınması halinde kapsam genişletme denetimi gözetim
denetimi ile birleştirilerek yapılabilir.
Takip denetimi
MADDE 9 – (1) Yapılan herhangi bir denetim sonucunda baş denetçi tarafından doküman-kayıt üzerinden
incelenmesi yeterli olmayacak ya da kuruluş bünyesinde incelenmesi gereken büyük bir uygunsuzluk
tespit edildiğinde bu uygunsuzluğun giderilip giderilmediği takip denetimi ile yerinde tespit edilir.
(2) ) Takip denetimleri kuruluşun kaydedilen tüm uygunsuzlukları kapattığına dair gerekli kanıtları
sunması ve denetime hazır olduğunu beyan etmesi üzerine planlanır. Takip denetimlerinin uygunsuzluğu
tespit eden denetim ekibince gerçekleştirilmesi esastır. Ancak bu denetim ekibinde yer alan ve mücbir
sebeplerle görevlendirilemeyen kişi/kişilerin yerine aynı nitelikleri haiz kişiler görevlendirilebilir.
(3) Takip denetimi sonucu kuruluşun takibe konu uygunsuzlukları gidermediğinin tespit edilmesi halinde;
yetkilendirme denetiminde takip denetimi kuruluşun bütün sistemine yönelik ise kuruluşun yetki
başvurusu işlemden kaldırılır, takip denetimi kapsamdaki belli ulusal yeterliliklere yönelik ise söz konusu
ulusal yeterlilikler kapsamdan çıkarılarak kuruluşun yetkilendirilmesi teklifinde bulunulur, gözetim
denetimlerinde ise Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemler yürütülerek yaptırım
uygulanır.
Programsız denetimler
MADDE 10 – (1) Mevcut kalite güvencesini korumak amacıyla risk değerlendirmesi, sınav ve
belgelendirme faaliyetlerindeki sayılar, süreler, aralıklar, sınav başarı oranları, sınav yerleri,sınav video
kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit edilen eksiklikler gibi hususlar dikkate alınarak yetkilendirilmiş
kuruluşlar nezdinde programsız denetimler gerçekleştirilebilir.
(2) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarıyla ilgili yerinde denetim gerektirir nitelikte, ihbar ve
şikâyetler ile kuruluşun faaliyetlerinde ciddi şüphe uyandıran hususlar oluştuğunda ivedilikle programsız
denetim yapılır.
(3) Programsız denetimler, “hizmete özel” kaydıyla Kurum Başkanından alınan onay dâhilinde gizlilik
içerisinde uygulanır.
Denetim ekibinin teşkili
MADDE 11 – (1) Programlı ve programsız denetimlerde denetim ekibi bir denetçi başkanlığında, denetçi,
yardımcı denetçi ve/veya gözlemci ve teknik uzmanlardan oluşur. Denetim ekibi iki kişiden az olamaz ve
ekip başkanı baş denetçi olarak görevlendirilir. Denetim ekibindeki; denetçi, yardımcı denetçi, teknik
uzman ve gözlemcisayısı etkin denetime imkân sağlayacak şekilde Kurum tarafından belirlenir.
(2) Denetim programına göre denetim ekibinde yer alan üyelere denetimlerde yarım günün katları olacak
şekilde görev verilebilir.
MYK Yönetim Kurulunun 28/02/2018 tarihli ve 2018/34 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
(3) Denetlenen kuruluşun yönetim ve sınav merkezlerinin farklı adreslerde olması, denetim
kapsamındaki ulusal yeterliliklere ilişkin sınav yer ve takvimlerinin değişiklik göstermesi gibi nedenlerle
denetim programı farklı günlerde parçalı olarak baş denetçinin katılması kaydıyla planlanıp uygulanabilir.
(4) Denetim, denetim ekibi ve görev süreleri ve yerleri Başkanlık Oluru ile belirlenir.
Denetim ekibi üyelerinin nitelikleri
MADDE 12 – (1)Kurum dışından denetçi olarak görevlendirilmek için gerekli şartlar şunlardır:
a) Mesleki Yeterlilik Kurumunda Geçici Süreli Çalıştırmaya İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesinde
belirlenen genel şartları ve 5 inci maddesinde denetçi olabilmek için belirlenen özel şartları taşımak.
(2) Kurum içinden denetçi olarak görevlendirilmek için gerekli şartlar şunlardır:
a) MYK Uzmanı veya en az iki yılı Denetim Dairesi Başkanlığında çalışmış olmak kaydıyla MYK Uzman
Yardımcısı olmak.
b) Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış bir akreditasyon kuruluşu ya da
bu akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilen denetçi eğitimini başarıyla
tamamlayarak belge almış olmak.
c) Programlı veya programsız denetimlerde en az 20 günlük denetim tecrübesine sahip olmak.
(3) Yardımcı denetçi olarak görevlendirilmek için gerekli şartlar şunlardır:
a) MYK Uzmanı veya MYK Uzman Yardımcısı olmak,
b) Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış bir akreditasyon kuruluşu ya da
bu akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilen denetçi eğitimini başarıyla
tamamlayarak belge almış olmak,
(4) MYK Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumda en az iki yıl yönetici pozisyonlarında görev yapanlar Avrupa
Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış bir akreditasyon kuruluşu ya da bu
akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilen denetçi eğitimini başarıyla
tamamlayarak belge almış olmak kaydıyla denetçi olarak atanmış sayılırlar.
(5) Teknik uzman olarak görevlendirilmek için en az ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanan değerlendirici
ölçütlerini karşılayacak mesleki yeterliliğe sahip olmak gereklidir.
(6) Kurum içinden ve Kurum dışından denetçi niteliğini haiz kişiler gerekli şartları sağladıktan sonra
DenetimDairesi Başkanlığının önerisi ve Kurum Başkanının onayı ile denetçi olarak atanırlar.
Denetim ekibi üyelerinin görevleri
MADDE 13 – (1) Baş denetçiler; denetim ekibinin başkanı olarak, denetim programına göre denetimin
gerçekleştirilmesinden, açılış ve kapanış toplantılarının yapılmasından, uygunsuzlukların tespiti ve
kapatılmasından, takip denetimlerine karar verilmesi ve denetim sonucunun karara bağlanmasından
sorumludur.
MYK Yönetim Kurulunun 28/02/2018 tarihli ve 2018/34 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
(2) Denetçiler, yardımcı denetçiler ve gözlemciler; baş denetçinin denetim programı doğrultusunda
yaptığı görev paylaşımına göre denetlenen kuruluşların, varsa şubelerinin ve/veya hizmet alımı yaptığı
kurum/kuruluşların yapısının, faaliyetlerinin, yönetim sisteminin, kayıtlarının, kaynaklarının ve
uygulamalarının Kurum mevzuatı ve düzenlemeleri ile ulusal yeterliliklere uygunluğunun tespiti ve baş
denetçiye raporlanmasından sorumludur.
(3) Teknik Uzman; baş denetçinin denetim programı doğrultusunda yaptığı görev paylaşımına göre
uzmanlık alanı kapsamındaki ölçme değerlendirme materyallerinin, sınav uygulamalarının, sınav
prosedürü ve diğer dokümanların ulusal yeterliliklerle karşılaştırmasının yapılması, değerlendirici
ölçütlerinin karşılandığının kontrol edilmesi ve elde ettiği bulguların baş denetçiye raporlanmasından
sorumludur.
Denetimlerin içeriği
MADDE 14 – (1) Denetimlerin içeriği; Kanun, Yönetmelik ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına yönelik
hazırlanan ve yürürlüğe konulan Usul ve Esaslar, Uygulama Rehberleri, genelgeler, talimatlar,
sözleşmeler çerçevesinde kuruluşun faaliyette bulunduğu/bulunacağı ulusal yeterliliklere göre belirlenir.
(2) Yetkilendirme, kapsam genişletme ve gözetim denetimlerinde yetki kapsamına konu olan
yeterliliklerde Denetim Dairesi Başkanlığınca belirlenen programa göre temsili veya gerçek sınav izlenir.
Denetim Programı
MADDE 15 – (1) Kuruluşlara yönelik denetim programları;Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 14 üncü
Maddede yer alan hususların etkin olarak incelenebileceği şekilde, kuruluşun yapısı ve gözetimlerde
kuruluşun geçmiş uygulamaları ile Sınav ve Belgelendirme Dairesinin önerileri/uyarıları dikkate alınarak
hazırlanır.
(2) Denetim programında, denetim tarihi, bedeli, denetim ekibi, denetime konu ulusal yeterlilikler,
izlenecek temsili veya gerçek sınavlar, denetim/sınav yapılacak yerlereait bilgiler yer alır.
(3) Programlı denetimlerde denetim tarihi Yönetmelikte belirlenen kısıtlayıcı süreler ve hizmet
standartları çerçevesinde kuruluşun görüşü de alınarak belirlenir.
Denetim programının bildirilmesi
MADDE 16 – (1) Programsız denetimler hariç, denetim tarihleri ve saatleri, denetime katılacak denetçi,
yardımcı denetçi, gözlemci ve teknik uzmanlar ile denetim kapsamındaki yeterlilikleri, sınav merkezlerini
ve kuruluş ofislerini içeren denetim programı Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından kuruluşile koordineli
olarak belirlenir ve denetimden en az bir hafta önce denetlenecek kuruluşa bildirilir.
(2) Denetlenecek kuruluş denetimden en az üç gün öncesine kadar denetim ekibindeki kişilere yönelik
tarafsızlık veya çıkar çatışması gerekçelerine dayanarak yazılı itirazda bulunabilir. Kurum itirazı
değerlendirir ve gerektiğinde değişiklik yaparak denetimden en az bir gün önce kesinleşen denetim
ekibini kuruluşa bildirir.
Programlı denetimlerde süre
MADDE 17 – (1) Denetim kişi-gün sayısı ve süresi kuruluşun yetkilendirildiği veya başvuruda bulunduğu
yeterlilik sayısına, kuruluşun sınav yerlerine, sınav ve belgelendirme sayılarına, teknik ve fiziki
imkânlarına bağlı olarak Kurum tarafından belirlenir.
MYK Yönetim Kurulunun 28/02/2018 tarihli ve 2018/34 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
(2) Kurum incelenecek ölçme ve değerlendirme materyalleri ve izlenecek performansa dayalı sınavların
sayısına ve süresine göre gerekli gördüğü sayıda teknik uzmanı ekibe dâhil eder.
(3) Aynı ulusal yeterlilikte sınav merkezi sayısı birden fazla ise ihtiyaç duyulması halinde örneklem ile
seçilen merkezlere gidilir ve bu merkezlere ulaşmak için gereken süre denetim ekibinde yer alan üye
sayısı ile orantılı bir şekilde hesaplanarak kişi/gün olarak denetim süresine ve denetim bedeline ilave
edilir. Diğer sınav merkezleri yetkilendirme denetiminde incelenemediği takdirde gözetim denetiminde
denetlenir.
(4) Yukarıda belirtilen usulle hesaplanarak bulunan kişi-gün sayısı ve denetim süresi, denetimin türü,
denetimde çeviri gerekmesi, denetim sahalarının konumları, izlenecek uygulama sınavlarının süresi,
sınav ve belgelendirme süreçlerindeki kişi sayısı, yıllık düzenlenen sınav sayısı ve sınavlardaki risk
değerlendirmesi gibi faktörlere bağlı olarak gerekçelendirilerek uygun görülen bir oranda azaltılabilir ya
da artırılabilir.
(5) Denetim programında belirlenen sürede denetimin tamamlanması esastır. Ancak öngörülemeyen
nedenlerle planlanan saatte denetim tamamlanamazsa ertesi güne bırakılmamak kaydıyla denetime
devam edilir. Bu durumda, kuruluştan ek denetim bedeli istenmez.
Denetimlerin yarıda kesilmesi veya ertelenmesi
MADDE 18 – (1) Kurum gerekli gördüğü durumlarda planlanmış denetimleri erteleyebilir.
(2) Denetime başlamadan denetimin mücbir nedenlerle gerçekleştirileme yeceğinin anlaşılması
durumunda denetim başka bir tarihe ertelenir ve kuruluştan yeni bir denetim bedeli talep edilmez.
(3) Denetime başlandıktan sonra; kuruluştan kaynaklanmayan nedenlerle denetim yarıda kesilebilir. Bu
durumda denetimin kalan kısmı başka bir tarihe ertelenerek kuruluştan yeni bir denetim bedeli talep
edilmeden belirlenen tarihte denetim tamamlanır. Ancak ulaşım ve konaklama bedelleri kuruluş
tarafından karşılanır.
(4) Kuruluşun hazırlıklarını tam olarak yapmaması, denetim ekibinin ve diğer ilgili kişilerin can güvenliğini
tehlikeye atacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği açısından önlemlerin alınmaması, denetimi yürütebilecek
fiziki ortamın olmaması veya gerekli personelini hazır bulundurmaması, kuruluş temsilcilerinin
denetimin sağlıklı yürütülmesini engelleyici tutum ve davranışlarda bulunması, istenilen belgeleri
zamanında sunamaması gibi durumlarda denetim baş denetçi tarafından yarıda kesilebilir.
(5) Programlı denetimlerde denetimin yarıda kesilmesine sebep olan hususlar Denetim Dairesi Başkanlığı
tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu tespit edilen bulgulara göre; yetkilendirme
denetimlerinde yeni bir plan oluşturularak denetim kısmen veya tamamen tekrarlanır veya kuruluşun
dosyasının işlemden kaldırılması için Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığına bildirimde bulunulur.
Gözetim ve kapsam genişletme/güncelleme denetimlerinde ise denetim kısmen veya tamamen
tekrarlanır veya Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri çerçevesinde gerekli işlemlerinyapılması için Sınav
ve Belgelendirme Dairesine bildirim yapılır.
Uygunsuzluklar ve denetimin sonuçlandırılması
MADDE 19 – (1) Denetlenen kuruluşun yapısında, yönetim sisteminde, belge ve kayıtlarında,
uygulamalarında, kaynaklarında ve faaliyetlerinde Kurum mevzuatı ve düzenlemeleri ve ulusal
yeterliliklere aykırılıklar içeren bulgular denetim ekibi tarafından uygunsuzluk olarak tespit edilir ve
kuruluşla birlikte tutanak altına alınır.
MYK Yönetim Kurulunun 28/02/2018 tarihli ve 2018/34 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
(2) Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar büyük ve küçük uygunsuzluklar olarak sınıflandırılır.
Denetlenen kuruluşun yapısındaki uygunsuzluklar ile sınav ve belgelendirme süreçlerinin güvenilirliğine
ve önemli teknik yetersizliklerine ilişkin uygunsuzluklar büyük uygunsuzluk olarak; denetlenen kuruluşun
sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin güvenilirliğini ve teknik yeterliğini etkilemeyen uygulamadaki
eksiklikler veya dokümantasyon hataları ve eksiklikleri ise küçük uygunsuzluk olarak değerlendirilir.
(3) Yetkilendirme ve kapsam genişletme denetimlerinde kuruluş, tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili en
geç 30 gün içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyet planını Kuruma iletir. Uygunsuzlukların giderilmesine
ilişkin takvimin, denetimden itibaren en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılacak şekilde kuruluş tarafından
hazırlanması gerekir. Kuruluş süre tamamlanmadan yazılı olarak 3 (üç) aya kadar Denetim Dairesi
Başkanlığından ek süre talep edebilir. Ek süre talebi baş denetçinin de görüşü alınarak Denetim Dairesi
Başkanlığı tarafından karara bağlanır.
(4) Yetkilendirme ve kapsam genişletme denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklar kuruluş tarafından
gönderilen düzeltici faaliyet kayıtları ile dosya üzerinden veya gerekli görülen hallerde takip denetimi ile
kapatılır. Uygunsuzluklar kapatılmadan yetkilendirme yapılmaz, yetkilendirilmiş kuruluş ise kapsam
genişletilemez.
(5) Kuruluşlar gözetim denetimleri ile programsız denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili en
geç 15 gün içerisinde düzeltici veya önleyici faaliyet planı Kuruma iletilir. Tespit edilen uygunsuzlukların
denetimden itibaren en geç 45 gün içerisinde kapatılması gerekir. Denetim ekibi tarafından uygun
bulunmak kaydıyla bu süre en fazla 1 aya kadar uzatılabilir.
(6) Gözetim veya kapsam değişikliği denetimleri ile programsız denetimlerde büyük uygunsuzluk tespit
edilmesi halinde ilgili uygunsuzluk kapatılana kadar uygunsuzluğun etkilediği ulusal yeterliliklerde
kuruluş yeni sınav ilanında bulunamaz ve uygunsuzluk tespitinden önce bu yeterlilikte sınav ilanında
bulunulmuş ise bu uygunsuzluk giderilmeden sınav yapılamaz. Kurum tarafından da MYK web portalda
kuruluşun büyük uygunsuzluk tespit edilen ulusal yeterliliklerdeki sınav ve belge lendirme işlemleri
durdurulur.
(7) Uygunsuzluklara yönelik kuruluş tarafından bildirilen düzeltici faaliyet kayıtlarının yeterli
görülmemesi halinde denetim ekibi tarafından kuruluştan ilave çalışma yapması talep edilir. İlave
çalışmanın tamamlanma süresi 3. ve 5. fıkralardaki süreleri aşmamak kaydıyla kuruluş tarafından
belirlenir. İlave çalışmanın yapılmasına rağmen uygunsuzlukların belirlenen süre içerisinde
giderilememesi halinde, sürenin dolmasından itibaren 15 gün içerisinde denetim ekibi tarafından
uygunsuzlukların kapatılamadığı bilgisi Denetim Dairesi Başkanlığına raporlanır.
(8) Uygunsuzluklara yönelik kuruluş tarafından düzeltici/önleyici faaliyetlerin gerçekleştirildiğinin
bildirilmesini müteakip denetim ekibi en geç 15 gün içerisinde düzeltici faaliyetleri inceler; yeterli
bulduğu takdirde takip eden 10 gün içerisinde denetim raporunu tamamlayarak Denetim Dairesi
Başkanlığına sunar. Denetim ekibi düzeltici faaliyeti yeterli bulmaz ise kuruluşa eksiklikleri bildirir.
(9) Kuruluş uygunsuzluk kayıtlarına şerh düşerek denetim ekibinin aldığı uygunsuzluk tespitlerini kabul
etmemesi halinde, kuruluş kabul etmeme gerekçesini yazılı olarak en geç denetimden bir hafta sonra
Denetim Dairesi Başkanlığına bildirir. Uygunsuzluk tespitleri ve kuruluşun gerekçesi Kurum tarafından
değerlendirilerek karara bağlanır. Değerlendirme sonucu denetimin kısmen veya tamamen
tekrarlanmasının ortaya çıkması halinde denetim masrafları kuruluş tarafından karşılanır.
MYK Yönetim Kurulunun 28/02/2018 tarihli ve 2018/34 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
(10) Denetimde tespit edilen uygunsuzlukların yönetmelikte yer alan yetkinin askıya alınması ve
kaldırılması sebeplerinden birini içermesi halinde baş denetçi denetim sürecinin tamamlanmasını
beklemeden kuruluşun yetkisinin askıya alınması ve/veya kaldırılması için en seri şekilde Denetim Dairesi
Başkanlığına bildirimde bulunur.
(11) Yetkilendirme, kapsam genişletme, gözetim, takip ve programsız denetimler sonucunda
yetkilendirmeyi, kapsam genişletmeyi, askıya almayı veya yetki iptalini içeren denetim dosyaları Denetim
Dairesi Başkanlığının görüşüyle birlikte Kurum Başkan Yardımcısının imzası ile Sınav ve Belgelendirme
Dairesi Başkanlığına gönderilir.
(12) Denetimler sonucu kuruluşun yetkisinin iptalini ve askıya alınmasını içeren bulgular tespit edilmesi
halinde, Denetim Dairesi Başkanlığı kuruluşa uygulanması gereken yaptırım talebini Sınav ve
Belgelendirme Dairesine bildirir. Yaptırım talebine ilişkin iş ve işlemler Yönetmeliğin ilgili hükümleri
çerçevesinde Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. Kuruluştan yetki iptali ve
askıya alınmasını gerektiren bulgulara ilişkin açıklama talep edilir. Kuruluşun yaptığı açıklamada bulgu ve
kararlara itiraz ettiğinin anlaşılması halinde; denetim raporları, bulgu ve kanıtlar, kuruluşun açıklamaları
ve ilgili diğer dokümanlar; Sınav ve Belgelendirme Dairesinin teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile teşkil
edilen denetçi niteliğini haiz 3 Kurum personelinin yer aldığı inceleme komisyonu tarafından
değerlendirilerek teknik değerlendirme raporu hazırlanır. Komisyon ihtiyaç duyması halinde Kurum
Hukuk Müşavirliğinin görüşünü de alabilir ve gerekli görürse denetim ekibi üyeleri ve kuruluş temsilcileri
ile görüşerek, ilave bilgi/belge isteyerek raporunu tamamlar. Rapor en az iki üyenin imzası ile oluşturulur.
Rapora katılmayan üyenin gerekçesini raporla birlikte sunması gerekir.
(13) Denetim Raporları, kuruluşun açıklamaları ve varsa inceleme komisyonu teknik değerlendirme
raporu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından nihai kararın verilmesi amacıyla MYK
Yönetim Kuruluna sunulur.
(14) Denetimlere ilişkin süreçler resmi yazışmalarla veya uygun görülecek bölümler MYK web portalı
üzerinden yürütülür. Kurum veya kuruluşlar tarafından portal üzerinden yapılan bildirimler resmi işlem
olarak kabul edilir.
Sınav video kayıtlarının incelenmesi
MADDE 20 – (1) Kuruluşlar tarafından yapılan sınavların video kayıtları ve/veya sınav dokümanları
incelenmek üzere ilgili dairelerce portal üzerinden istenebilir. Kayıtlar ve dokümanlar Kurum
personelince ve gerektiğinde MYK Geçici Süreli Çalıştırılacak Kişi Havuzundan teknik uzman da
görevlendirilerek incelenir.
(2) İnceleme sonucunda kuruluştan sınavı kısmen/tamamen iptali ve belgeleri geri çekmesi istenebilir.
Ayrıca tespit edilen uygunsuzluklara bağlı olarak kuruluşun sınav ve belgelendirme işlemleri incelemeye
konu ulusal yeterlilikte portal üzerinden uygunsuzluklar giderilinceye kadar Sınav ve Belgelendirme
Dairesince durdurulabilir.
(3) Tespit edilen eksiklikler programsız denetimler için belirlenen sürelerde giderilir.
Denetim bedeli
MADDE 21 – (1) Denetlenen kuruluşun yapacağı ödemeye ilişkin denetim bedeli denetime katılan denetçi
ve teknik uzmanların denetime katıldıkları süreler dikkate alınarak Kurum Yönetim Kurulu tarafından
yıllık olarak belirlenen denetim bedeline göre hesaplanır. Yardımcı denetçiler ve gözlem amaçlı
MYK Yönetim Kurulunun 28/02/2018 tarihli ve 2018/34 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
görevlendirilen kişilerin denetimde geçirdikleri süre hesaplamaya dâhil edilmez ancak bu kişilerin ulaşım
ve konaklama bedelleri kuruluş tarafından karşılanır.
(2) Programlı denetimlerde denetim bedeli denetimden önce Kurumun ilgili hesabına yatırılır. Kamu
kurum ve kuruluşlarına ilgili mevzuatlarına göre işlem tesis edilir.
(3) Programlı denetimlerde denetim ekibinin ulaşım ve konaklama giderleri denetlenen kuruluş
tarafından karşılanır. Denetim sonrasında denetim ekibinin ulaşım ve konaklamasına ilişkin ilave denetim
bedelleri kuruluş tarafından ayrıca ödenir.
(4) Programsız denetimlerde kuruluştan denetim bedeli talep edilmez, denetim ekibinin ulaşım ve
konaklama masrafları Harcırah Kanununa göre Kurum tarafından karşılanır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girmesinden önce MYK Uzmanı veya Uzman
Yardımcısı olmayan ancak Kurum denetim ekiplerinde yer almış olan Kurum personeli bu Usul ve
Esasların 12 nci maddesinde belirtilen diğer şartlar dâhilinde denetimlerde yardımcı denetçi ve/veya
denetçi olarak görevlendirilebilirler.
Yürürlükten kaldırma, yürürlük ve yürütme
MADDE 22 – (1) 09.12.2015 tarihli ve 2015/63 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Mesleki
Yeterlilik Kurumu Denetim Usul ve Esaslarıyürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu Usul ve Esaslar, Kurum Yönetim Kurulunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve Kurum Başkanı
tarafından yürütülür.

Kaynak: myk.gov.tr


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir