Bitkisel Yağ Üretim Operatörü (Seviye 4) Mesleki Yeterliliği Kabul Edildi.

Gıda Sektöründe Bitkisel Yağ Üretim Operatörü Mesleki Yeterliliği Kabul Edildi.
Bitkisel Yağ Üretim Operatörü (Seviye-4)” taslak yeterliliği MYK Gıda Sektör Komitesinde görüşülmüş, komite üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlenmiş ve MYK Yönetim Kurulu 21.03.2018 tarih, 2018/39 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.


Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM OPERATÖRÜ ULUSAL YETERLİLİĞİ
YETERLİLİĞİN ADI : Bitkisel Yağ Üretim Operatörü
REFERANS KODU : 18UY0352-4
SEVİYE 4

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 8160 

Seçmeli Birimler
18UY0352-4/B1: Ham Yağ Rafinasyonu
18UY0352-4/B2: Ham Yağ Modifikasyonu
18UY0352-4/B3: Margarin Yapımı
A1 + B1 + B2 + B3

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bitkisel Yağ Üretim Operatörü (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar
birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için
birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Birimlerin Gruplandırılma
Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve/veya performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı
yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik
birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor
olması gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Bitkisel Yağ Üretim Operatörü (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunca belirlenen gözetim yöntemi ile
değerlendirilir.Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama (performans) Sınavı (P1)
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir